Privacy policy

Uygulama sadece resimleri genele açık olan kullanıcıların resimlerini sorgulayacaktır. Bu resimlerde selfie çeken kişiyi görüntü işleme kullanarak kızgın mı, üzgün mü kısaca duygusal analizi yapılacaktır.

person adminaccess_time 29/07/2017launch Read More

İletişim ve İletişim Becerisi

İnsanların yemek yemek, barınmak gibi temel gereksinimlerinden biri olan iletişimi, insanın kendisini ifade etmesi, kendini tanımlaması ve başkalarını da anlaması ile ilgili bir süreç olarak tanımlayabiliriz.

Günümüzde teknolojinin çok hızlı gelişmesiyle iletişim olanaklarında büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Uzun mesafeler kısalmış, günler hatta haftalar süren iletişim süreleri saniyelere inmiş, ses ile birlikte görüntünün de iletilmesiyle iletişimin kalitesi daha da artmıştır. Bütün bunlar telekomünikasyon sektörünün son 10 yılda hızlı gelişmesi ile olmuştur.

İletişimin önemini geçmişten günümüze kadar ki bir süreçte yaşanan değişimlerle çok daha iyi anlayabiliriz. Duman ile haberleşmeden , posta arabaları ile mektuplaşmadan görüntülü konuşma olanağının bulunduğu bir teknolojiye ulaşmak bu alanda yapılan çalışmaların önemini ortaya koymaktadır.

person adminaccess_time 24/07/2014launch Read More

İlişki Ölçümler için İki faktörlü Varyans Analizi

İlişkili veya tekrarlı ölçümler için varyans analizinde iki yada daha fazla grubu içeren bir bağımsız değişken ve birbirleriyle ilişkili yada tekrarlanan ölçümler söz konusudur. İlişkili veya tekrarlı ölçümler aynı denekler üzerinde belirli zaman aralıklarında tekrarlanarak gerçekleştirilmelidir (Ural , 2006,235). Bu test ile amaç , bağımsız değişkenin ilişkili ölçümler üzerindeki etkisini belirlemektir. Daha açık bir ifade […]

person adminaccess_time 12/05/2012launch Read More

Çok Faktörlü Varyans Analizi

Çok-faktörlü varyans analizinde, bir yada daha fazla bağımsız değişkene ait grupların, iki yada daha fazla bağımlı değişkene ilişkin ortalamaları karşılaştırılır ve ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde (%95, %99 gibi) anlamlı (önemli) olup olmadığı test edilir. Bu test ile her bir bağımsız değişkene ait gruplar kendi arasında, her bir bağımlı değişkene ilişkin ölçümlere göre […]

person adminaccess_time 12/05/2012launch Read More

İlişki Ölçümler için Tek faktörlü Varyans Analizi

İlişkili ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü varyans analizinde ise aynı örneklem grubu üzerined gerçekleştirilen ilişkili iki ve daha fazla ölçüme ait ortalamalar karşılaştırılır. Diğer bir anlatımla , bir grubuun veya örneklemin iki ve ikiden fazla bağımlı değişkene ilişkin ortalamalarının karşılaştırılarak ortalamalar  arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır. […]

person adminaccess_time 12/05/2012launch Read More

Bağımsız Örneklem için İki Faktörlü Varyans Analizi

Bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizinde tek bir bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken söz konusu iken iki faktörlü varyans  analizinde ise iki bağımsız değişken ve bir bağımlı değişken söz konusudur. Bağımsız örneklemler için iki faktörlü varyans analizi ile bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde ortak etkileri belirlenirken , aynı zamanda ayır ayrı her iki […]

person adminaccess_time 12/05/2012launch Read More

Bağımsız Örneklem için Tek Faktörlü Varyans Analizi

Tek bir bağımsız değişkene  ilişkin iki ve  daha  fazla  grubun bağımlı bir değişkene göre ortalamalarının karşılaştırılarak , ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde (%95 , %99 gibi) anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Örnek : Öğrenci seçme sınavından alınan puanlar coğrafi bölgelere göre anlamlı bir farklılık gösteriyor mu ? Bir […]

person adminaccess_time 12/05/2012launch Read More

Varyans Analizi

F sınama istatistik tekniği normal dağılıma sahip iki ya da daha fazla ana kütlenin birlikte değerlendirilerek , aralarında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığının araştırıldığı bir tekniktir (Tekin , 2009 , 86). İstatistik bilim dalinda varyans analizi (veya ANOVA, İngilizce “analysis of variance” sözcüklerinin kısaltması), gözlenen varyansı çeşitli kısımlara ayırma yöntemiyle bazı değişkenlerin başka bir değişken […]

person adminaccess_time 12/05/2012launch Read More

T – Testi

T – Testi T sınama istatistiği tekniği ana kütleden çekilen örnek kütle hacmi yeterli büyüklükte olmadığında (n < 30)veya ana   kütle dağılımının normal olduğuna dair kuşku duyulduğunda uygulanan sınama istatistik tekniğidir.  Küçük örnekler sınama tekniği olarak adlandırılır (Tekin , 2009 , 58). Yalnızca ilişkinin olup olmadığı söylenebilir , miktardan söz edilemez. T – testi örnek […]

person adminaccess_time 05/05/2012launch Read More

Parametrik Testler ve Parametrik Olmayan Testler Nedir ?

Parametrik Testler Ölçümle değer alınmış ve süreklilik gösteren ölçümlere denir. Parametrik testlerde tek ana kütle aritmetik ortalaması ve oran testleri iki ana kütle aritmetik ortalaması ve oranlarının karşılaştırılmasıyla ilgili hipotez testleridir. Parametrik testlerin hemen hemen hepsinin uygulanabilmesi için ise, en azından verilerin normal dağılıma uyması, varyansların homojen olması ve her testte farklı olmak üzere başka […]

person adminaccess_time 05/05/2012launch Read More